Back
Points, 000 600
6
Aino Kartela(8)
MMA Team 300
Winner Jenna Horto
Jenna Horto
GB Gym