Back
Points, 001 2-21
46
Ulla Murisoja(3)(2)
Sigma Jiu-Jitsu
Winner Karoliina Niiranen
Karoliina Niiranen(1)
Vieskan Voima