Back
Points, 000 600
30
Felix Wahlberg
GB Gym
Vladimir Simonov
Sport Club Achilles
Points, 000 16-21
31
Lev Filippov
Sport Club Achilles
Roni Gezer
MMA Imatra
Points, 802 000
32
Maksim Veidenbaum
Sambo Espoo ry.
Lula Anderson
Hipko
Points, 600 201
33
Miranda Sorainen
Hipko
Darja Pekurova
Orion's Belt
Points, 1001 000
34
Jesse Silander
MMA Imatra
Ilja Sanaia
Sport Club Achilles
Points, 1600 001
35
Benedict Bauernfeind
Orion's Belt
Dilem Gezer
MMA Imatra
Points, 001 403
36
Marko Mandri
Sport Club Achilles
Victor Hosia
Hipko
Points, 000 1401
47
Lev Perevoshchikov
Sport Club Achilles
Vladimir Simonov
Sport Club Achilles
Points, 000 200
48
Roni Gezer
MMA Imatra
Maksim Veidenbaum
Sambo Espoo ry.
Points, 000 1302
49
Miranda Sorainen
Hipko
Jesse Silander
MMA Imatra
Points, 000 1601
50
Benedict Bauernfeind
Orion's Belt
Victor Hosia
Hipko
Points, 401 201
61
Vladimir Simonov
Sport Club Achilles
Maksim Veidenbaum
Sambo Espoo ry.
Points, 800 000
62
Jesse Silander
MMA Imatra
Victor Hosia
Hipko
Points, 001 600
77
Vladimir Simonov
Sport Club Achilles
Winner Jesse Silander
Jesse Silander
MMA Imatra