Back
Kimura, 4:25 left
69
Pinja Määttänen(13)
Sigma Jiu-Jitsu
Nenna Nikula
Sisu Gym
Points, 200 4-10
70
Filine Damm(1)
MMA Seinäjoki
Sara Määttänen(18)
Sigma Jiu-Jitsu
Points, 500 000
79
Aino Kartela(14)
10th Planet Jiu Jitsu Barcelona
Pinja Määttänen(13)
Sigma Jiu-Jitsu
Anaconda, 4:31 left
80
Amanda Tuomola(6)
Finnfighters Gym
Sara Määttänen(18)
Sigma Jiu-Jitsu
Winner: Aino Kartela
Points, 700 000
92
Aino Kartela(14)
10th Planet Jiu Jitsu Barcelona
Amanda Tuomola(6)
Finnfighters Gym