Back
Collar Choke, 3:54 left
163
Riku Honkanen
Sisu Gym
Lenni Maaranen
Loop Jiu-Jitsu
Armbar, 4:37 left
173
Ilja Korneev
Sambo Espoo ry.
Riku Honkanen
Sisu Gym
Bow and Arrow, 4:17 left
181
Lenni Maaranen
Loop Jiu-Jitsu
Winner Ilja Korneev
Ilja Korneev
Sambo Espoo ry.