Back
Winner: Rostislav Korotkiy
Armbar, 3:33 left
33
Rostislav Korotkiy
Sport Club Achilles
Kristhan Sviridov
Sambo Espoo ry.