Men: Purple belts -67.5 kg
Mikko Gunnar(1)(1)(3)
BJJ Kouvola
29
Joni Laikko(2)(4)(1)
Brazilian Jiu-jitsu Academy
Kim Lipsanen(1)(5)(14)
Gracie Barra Kouvola
50
Joni Laikko(2)(4)(1)
Brazilian Jiu-jitsu Academy
Kim Lipsanen(1)(5)(14)
Gracie Barra Kouvola
67
Tuomas Heiskari(2)(8)(10)
Loop Jiu-Jitsu
30
Eppu Riihelä(2)(1)
Lahden Gentai
Ville Isokoski(1)(3)(4)
Lahden Gentai
51
Eppu Riihelä(2)(1)
Lahden Gentai
Eppu Riihelä(2)(1)
Lahden Gentai