Men: Senior White -82,3 kg
Esa Laitala
Polar Jiu Jitsu Team
54
Jarkko Rannelma
Kushin-Kan ry