2006-2005 synt. +70 kg
Maiju Aurala
MMA Imatra
130
Dmitry Koshelev
Orion's Belt
Maiju Aurala
MMA Imatra
149
Kuutti Asikainen
Helsingin Ju-jutsuklubi
142
Dmitry Koshelev
Orion's Belt
Kuutti Asikainen
Helsingin Ju-jutsuklubi